regulamin sklepu

I.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;
 • Kod rabatowy/kupon rabatowy – unikalny kod alfanumeryczny uprawniający Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu procentowego lub kwotowego na zakup Towaru. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę);
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznymi: ruchomadeska.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar;
 • Sprzedawca /Usługodawca – Ontrops Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Hozjusza 1, 11-041 Olsztyn, NIP 7393973050, REGON 5231258050, info@ruchomadeska.pl;
 • Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 • Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 • Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://ruchomadeska.pl/.

2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://ruchomadeska.pl/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę (Sprzedawcę) informacji konsumentowi (Klientowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5. Klient zobowiązany jest do:

 • podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania;
 • korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów;
 • korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące Konsumenta określone w niniejszym regulaminie i ustawą o prawach Konsumenta (prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić, czy taki Klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować, czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Usługi

1. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Kontakt z Ontrops odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@ruchomadeska.pl, telefonicznie w Dni i Godziny robocze pod numerem: +48 730125825 (opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora).

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

5. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu lub w przypadku działania na szkodę Usługodawcy, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może zablokować dostęp do Konta Klienta oraz rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

IV. Umowa sprzedaży towarów

1.  Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia produktów są poglądowe, kolor produktu w rzeczywistości może różnić się nieznacznie od prezentowanego na zdjęciu.

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Są to deskorolki trójkołowe.

3. Składanie Zamówienia możliwe jest bez rejestracji.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. W Formularzu zamówienia wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza bądź podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie Sklepu Internetowego od realizacji Zamówienia. Brak zachowania należytej staranności podczas wypełniania formularza może spowodować konieczność poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, w tym: kosztów natury odszkodowawczej, kosztów błędnie dokonanej wysyłki, kosztów ponownej przesyłki, oraz innych uzasadnionych kosztów, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji danego Zamówienia.

5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

7. Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

8. Jeśli ma zostać wystawiona faktura na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

9. Klient może anulować swoje zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono wysłane. Należy wówczas poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, wysyłając wiadomość mailową na podany adres lub skontaktować się telefonicznie na podany na stronie Sklepu numer telefonu.

10. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 7 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

V. Dostawa towaru

1. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Irlandia Płn., Włochy.

2. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich (INPOST, DPD).

3. Kupujący może odebrać towar osobiście w punktach odbioru przesyłek (InPost Paczkomat).

4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.

6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

7. Oferowane przez Sklep promocje dotyczące darmowej dostawy zamówionych Towarów, w szczególności w przypadku, gdy promocja zależna jest od wartości zamówienia złożonego przez Klienta, dotyczą wyłącznie zamówień realizowanych na terytorium Polski i nie obejmują dostawy zamówień poza granicę Polski.

8. Wysyłka zagraniczna realizowana jest Kurierem DPD. Koszt wysyłki pokrywa Klient. Koszt wysyłki poza granice Polski uzależniona jest od kraju docelowego. Czas jej dostawy wynosi od 3-6 dni roboczych.

Podany przewidywany czas doręczenia jest orientacyjny, nie odpowiadamy za ewentualne opóźnienia powstałe po stronie firmy transportowej.

VI. Ceny /Płatności

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich, Euro według wyboru Klienta i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności :

Płatności online:

 • szybki przelew online; podmiotem świadczącym usługę jest Tpay (system płatności należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu);
 • BLIK; operatorem świadczącym obsługę płatności jest bank Klienta dokonującego zakupu, w którym posiada rachunek bankowy;

W przypadku Zamówienia  z płatnością online typu szybki przelew, BLIK, realizacja rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu operatora rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.

Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży towaru  bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy sprzedaży – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (załącznik nr 1).

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Ontrops, przed upływem tego terminu.

6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Odstąpienie od Umowy dotyczy Towarów, które są nieużywane oraz elementy Produktu nie zostaną złożone/połączone w całość.

13. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące Konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić, czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

14. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy – Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu – nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy – nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru – Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.

VIII. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • W przypadku złożenia poszczególnych elementów zakupionego Towaru w całość, co czyni je nierozłącznymi.

IX. Tryb reklamacyjny

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. W przedmiocie wykonania umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego oraz w stosunku do Konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w szczególności w jej art. 43a – 43q oraz w innych przepisach szczególnych mających zastosowanie do Sklepu.

3. Niezgodność Towaru z umową ma miejsce w szczególności gdy:

 • jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność lub funkcjonalność nie pozostają zgodne z umową;
 • Towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety umieszczonej na Towarze;
 • Konsumentowi wydany został Towar w stanie niezupełnym;
 • Towar nie nadaje się do szczególnego celu, o którym Konsument poinformował Sklep najpóźniej przy zawarciu umowy i który Sklep zaakceptował;
 • Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument był zapewniany przez producenta lub jego przedstawiciela, osobę, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osobę, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

 • zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność;
 • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 umowa przeniesienia własności towaru i wykonania usługi ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.

5. Reklamacje należy kierować na adres:

Ontrops Sp. z o.o.

Ul. Hozjusza 1

11-041 Olsztyn

info@ruchomadeska.pl

6. Celowe jest najczęściej dostarczenie Sprzedawcy zakupionych towarów razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Towaru.

7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedawca.

11. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną i wyrażeniu przez Klienta chęci odstąpienia od umowy i w związku z tym zwrotu należności, Sprzedawca dokonuje zwrotu całości kwoty wpłaconej przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Zawarte w niniejszym paragrafie przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprzedawca zweryfikuje, czy reklamacja złożona przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

13. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar odsyłany jest na koszt Klienta.

14. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

 • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
 • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

15. Reklamacji nie podlegają Towary złożone w sposób niezgodny z instrukcją załączaną do opakowania.

16. Reklamacji nie podlegają Towary użytkowane w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem np. używanie przez osoby o wadze przekraczającej dopuszczalny udźwig, jazda na/po nieodpowiednich nawierzchniach, w nieodpowiednich warunkach.

17. W przedmiocie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres wskazany w ust. 4. Czas rozpatrzenia każdej reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Sprzedawcę, jednakże Sprzedawca podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:

 • https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 • https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Klient, będący Konsumentem, ma także prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. Kody rabatowe/Kupony rabatowe

1. Kod rabatowy upoważnia do rabatu (zniżki) w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w dowolnym czasie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upływie nie będzie można skorzystać z kodów.

2. Oferta promocyjna w postaci kodów rabatowych dotyczy wyłącznie Klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji wpisali poprawny kod w polu „Wykorzystaj kupon” oraz potwierdzili go przyciskiem „Wykorzystaj kupon” podczas składania zamówienia. Wpisanie kodu rabatowego w polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub pieniężną przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.

3. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami. Kody rabatowe nie łączą się, nie sumują się ze sobą oraz nie mogą być wykorzystywane przy zakupie produktów objętych innymi promocjami (o ile regulamin promocji nie mówi inaczej). W jednym zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny Towarów. Uprawnienie do dokonywania zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Do sprzedaży prowadzonej w ramach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie. O wyczerpaniu się zapasów Sprzedawca zawiadamia na stronie Sklepu, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Akcje promocyjne oraz wyprzedaże mogą być prowadzone przez określony czas, o którym Sprzedawca informuje Klientów na stronie internetowej Sklepu.

XII. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców (B2B)

1. Od 1 stycznia 2021 r. niniejszy rozdział nie stosuje się do Klientów, będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić, czy taki Klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie (m.in. prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne), należy zweryfikować, czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta, będącego Przedsiębiorcą, zostaje wyłączona.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

5. W przypadku Klientów, będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XIII. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 5 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.

2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.

3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.

XIV. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.

XV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.

3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów, będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany w zakresie oferty; zmiany funkcjonalności Serwisu internetowego; zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług elektronicznych – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego.